WWR-wczesne wspomaganie rozwoju

Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka to darmowe, wie­lo­spe­cja­li­stycz­ne, kom­plek­so­we i in­ten­syw­ne dzia­ła­nia, ma­ją­ce na ce­lu sty­mu­lo­wa­nie funk­cji od­po­wie­dzial­nych za roz­wój psy­cho­mo­to­rycz­ny i ko­mu­ni­ka­cję ma­łe­go dziec­ka, od chwi­li wy­kry­cia deficytów rozwojowych do cza­su pod­ję­cia przez dziec­ko na­uki w szko­le, a tak­że po­moc i wspar­cie udzie­la­ne ro­dzi­com i ro­dzi­nie w na­by­wa­niu przez nich umie­jęt­no­ści po­stę­po­wa­nia z dziec­kiem.

1. Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne w ra­mach wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka są bez­płat­ne i nie wy­klu­cza­ją za­jęć re­fun­do­wa­nych przez NFZ w in­nych ośrod­kach. Od­by­wa­ją się z udzia­łem ro­dzi­ców na te­re­nie pla­ców­ki. Or­ga­ni­zu­je się je na pod­sta­wie wnio­sku ro­dzi­ców i opi­nii o po­trze­bie wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju.

O opi­nię o po­trze­bie wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju moż­na się sta­rać w pu­blicz­nych po­rad­niach psy­cho­lo­gicz­no­-pe­da­go­gicz­nych we­dług re­jo­ni­za­cji.

2. Za­ję­cia wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka pro­wa­dzo­ne są przez ze­spół spe­cja­li­stów, po­sia­da­ją­cych przy­go­to­wa­nie do pra­cy z ma­ły­mi dzieć­mi, tak­że ty­mi o za­bu­rzo­nym roz­wo­ju oraz kwa­li­fi­ka­cje od­po­wied­nie do da­ne­go ro­dza­ju nie­peł­no­spraw­no­ści, w skład któ­re­go wcho­dzi:

fizjoterapeuta
psycholog
pedagog
logopeda
neurologopeda
i inni specjaliści

Ze­spo­ło­wy mo­del pra­cy po­le­ga na współpra­cy wszyst­kich spe­cja­li­stów przez ca­ły czas tr­wa­nia te­ra­pii, wspól­nym two­rze­niu i mo­dy­fi­ko­wa­niu pro­gra­mu te­ra­pii. Po­zwa­la to na za­pew­nie­nie dziec­ku i je­go ro­dzi­nie sys­te­ma­tycz­nej i zin­te­gro­wa­nej po­mo­cy.

3. Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka po­le­ga na:

  • wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo
  • wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka
  • systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka
  • wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych

4. Przewidywane efekty terapii:

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

  • wcześniej zdobywają sprawność w zakresie samoobsługi
  • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
  • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
  • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
  • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

#WWR #wwr #logopeda #logopedatychy #pedagog #pedagogtychy #psycholog #psychologtychy #fizjoterapeutadzieciecy #fizjoterapeuta #fizjoterapeutatychy #tychy #Oświęcim #bojszowy #pszczyna #lędziny #imielin #mysłowice #mikołów#terapiareki#terapiaręki #pedagogspecjalny#vojta#vojtatherapy